Advokátska kancelária STRELAK & PARTNERS

svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu poskytovania profesionálnych právnych služieb pre svojich klientov vo sférach ich profesionálneho aj súkromného života. V rámci individuálneho prístupu ku každému klientovi kladieme dôraz na vybudovanie vzájomnej dôvery a dlhotrvajúcich vzťahov, čo sa snažíme dosiahnuť spoľahlivosťou, rýchlosťou a profesionalitou. Naše služby poskytujeme tak podnikateľským subjektom pri realizácii ich obchodných zámerov ako aj pri vedení a riadení obchodných spoločností, ako aj fyzickým osobám pri ochrane a presadzovaní práv a právom chránených záujmov v každodennom živote.

Služby

 • Podnikanie

  V oblasti podnikateľskej sféry pripravujeme kvalifikované právne stanoviská a analýzy v oblasti obchodného práva s dôrazom na špecifiká slovenského právneho poriadku. Poskytujeme poradenstvo v oblasti každodenného riadenia a vedenia obchodných spoločností, pomáhame realizovať Vaše obchodné zámery a nachádzame pre Vás strategické obchodné riešenia. Zastrešujeme kompletný servis v oblasti správy a vymáhania pohľadávok. Samozrejmosťou v tejto oblasti je aj kompletný servis pri zakladaní, zmenách a rušení obchodných spoločností.
 • Súdne spory a arbitráže

  Súdny spor, či už pred rozhodcovským alebo všeobecným súdom, býva vo väčšine prípadov posledným možným riešením patovej situácie, kedy zlyhávajú všetky predsúdne rokovania a právny stav nie je možné riešiť inak ako vstupom do súdneho konania. V prípade, ak sa na nás obrátite, dôkladne zanalyzujeme Váš problém, zhodnotíme riziká a nastavíme stratégiu vedenia sporu, v ktorom Vás budeme počas celého konania zastupovať.
 • Trestné právo

  V oblasti trestného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo všetkých štádiách trestného konania. Právne služby v danej oblasti poskytujeme jednak obvineným, ako aj poškodeným v rámci adhézneho konania. V rámci obhajoby obvinených fyzických a právnických osôb stanovíme stratégiu obhajoby, zhodnotíme riziká právneho postavenia klienta a v rámci obhajoby poskytneme klientovi zastúpenie počas celého trestného konania. Zároveň pripravíme všetky druhy podaní, ktorých podanie náš právny poriadok pripúšťa. Bohaté skúsenosti máme taktiež so zastupovaním poškodených klientov v trestnom (adhéznom) konaní, predovšetkým pri uplatňovaní náhrady škody a nemajetkovej ujmy.
 • Konkurz a reštrukturalizácia

  Vedomosti nadobudnuté pri praktickom výkone správcovskej činnosti pretavujeme do komplexnej právnej pomoci klientom – veriteľom v priebehu realizácie konkurzného konania. Svoju činnosť v tejto oblasti zameriavame taktiež na právnu pomoc dlžníkom v súvislosti s plánovaným alebo už začatým konkurzným konaním. V tejto oblasti poskytujeme predovšetkým poradenstvo dlžníkom pri riešení ich úpadku, príprave návrhu na vyhlásenie konkurzu a ďalších podaní. Rovnako zastupujeme veriteľov v konkurzných konaniach a pri reštrukturalizácii.
 • Nehnuteľnosti

  V rámci práva nehnuteľností poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave kompletnej zmluvnej dokumentácie, a rovnako tak servis pri realitných transakciách. Vykonáme pre Vás právny audit a zabezpečíme úspešnú realizáciu Vášho investičného zámeru. V rámci oblasti realít pripravujeme komplexnú zmluvnú dokumentáciu súvisiacu s nájmom a iným užívaním nehnuteľností. Našich klientov taktiež zatupujeme v územnom a stavebnom konaní.
 • Pracovnoprávne vzťahy

  Problematika zamestnávania a pracovnoprávnych vzťahov je komplikovanou a špecifickou problematikou, a to najmä z dôvodu potreby zvýšenej ochrany zamestnanca, ako slabšej zmluvnej strany. Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, týkajúce sa zamestnávateľov ako aj zamestnancov, zahŕňa najmä prípravu komplexnej zmluvnej dokumentácie, prípravu interných pracovnoprávnych predpisov, zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch.
 • Zdravie / Zdravotnícke právo

  V našej kancelárii si veľmi dobre uvedomujeme, že ľudský život a zdravie je najdôležitejšia hodnota v živote jednotlivca. Z uvedeného dôvodu zameriavame svoju pozornosť aj na oblasť činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tiež na subjekty verejného zdravotného poistenia. Naše právne služby v tejto oblasti zahŕňajú predovšetkým poradenstvo pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj v oblasti liečiv a farmaceutických spoločností. Vzhľadom na naše doterajšie skúsenosti poskytujeme poradenstvo aj pre pacientov, resp. pozostalých a ich príbuzných v konaní o sťažnosti proti postupu zdravotníckeho zariadenia na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj v konaniach o náhradu škody na zdraví, o ochranu osobnosti, vrátane súdneho uplatnenia nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Kontakt

STRELAK & Partners, s.r.o.

Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava


IČO: 52451747
DIČ: 2121016964
IČ DPH: SK2121016964

Spoločnosť je zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 137741/B